Beleidsplan

BELEIDSPLAN KINDERBOERDERIJ “Floreffehoeve”

Inhoud:

 1. Algemene informatie en communicatie
 2. Dieren en dierenwelzijn
 3. Plattegrond (zie luchtfoto)
 4. Financiële paragraaf
 5. Kinderfeestjes etc.
 6. Beheer en onderhoud
 7. Kindvriendelijkheid en veiligheid
 8. Dagbesteding voor mensen met een beperking
 9. Fokbeleid
 10. Vrijwilligers
 11. Bezoekers
 12. Educatie en stages
 13. Klachtenafhandeling
 14. Uitvoering beleidsplan
 15. Risico-inventarisatie en evaluatie

 

1: Algemene informatie en communicatie

Het beleidsplan omvat de visie en doelstelling van het bestuur van de Stichting Kinderboerderij  welke de kinderboerderij “Floreffehoeve” exploiteert in het dorp Werkendam, gelegen in de gemeente Altena. Het bestuur en de vrijwilligers van de Floreffehoeve verzorgt de dieren, beheert en onderhoudt, het terrein, de opstallen en de speeltuin.  Daarnaast heeft de kinderboerderij ook een MEC (milieu educatief centrum) waar leerlingen van de basisscholen regelmatig les krijgen.

De stichting heeft tot doel “het oprichten en in stand houden van een kinderboerderij met milieu-educatief centrum. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”.  De stichting Kinderboerderij Werkendam is op 4 oktober 1994 opgericht en bestaat dus al ruim 25 jaar. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

A: Het activeren van de burgers en het interesseren van vrijwilligers en
verwante verenigingen en instellingen voor het doel van de stichting
;
B: Het onder de aandacht brengen van doelstellingen bij het
gemeentebestuur, scholen, particulieren, bedrijven en instellingen
;
C:Alle overige wettige middelen welke het doel van de stichting
bevorderen.” (zie oprichtingsakte).

Om de doelstelling te verwezenlijken en te behouden is een continuïteit en een zekere mate van professionaliteit noodzakelijk. Het beleidsplan is een sturingsinstrument voor het bestuur en de vrijwilligers en vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van de beschikbare middelen en mensen wordt vormgegeven.

Dit beleidsplan dient als handvat voor het bestuur om het huidige en toekomstige beheer en onderhoud veilig te stellen en te toetsen aan de doelstelling, zoals die ook wordt omschreven in het jaarplan.

Het bestuur zal daarvoor jaarlijks een keuze maken aan de hand van de financiële mogelijkheden en prioriteiten stellen.

De kinderboerderij “Floreffehoeve” ligt centraal in het dorp Werkendam. Er zou vroeger een middeleeuwse abdij hebben gestaan: “Uithof van Floreffe”. Volgens enkele amateurhistorici zouden er ook restanten van een voormalig Joods kerkhof zijn. In overleg met het NIK (Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap) is bij de inrichting van de kinderboerderij een perceel gereserveerd en ingericht met een gedenksteen met bijbehorend gedenkplaat.

De Floreffehoeve heeft twee ingangen: De hoofdingang aan de Voorstevliet 29 en de dienstingang bij het tunneltje door de Werkensedijk, die ook voor bezoekers kan worden gebruikt. De kinderboerderij heeft een oppervlakte van ca 1 hectare; in gebruik gegeven door de voormalige gemeente Werkendam. De kinderboerderij heeft drie grote weides (met elk een schuilstal), een ganzenvijver, een volière, een konijnenbult en een centraal plein. Hieraan zijn drie gebouwen gesitueerd. Twee stallen en een hoofdgebouw, waarin is opgenomen een lesruimte en een bescheiden winkeltje voor ijsjes, snoep en koffie.  Er zijn tegelpaden, die de diverse percelen met elkaar verbinden, zodat de kinderboerderij ook goed begaanbaar is voor kinderwagens, ouderen en mensen met een beperking. Centraal op de kinderboerderij is een speeltuin aangelegd. De toestellen zijn voor kleine en grote kinderen en worden jaarlijks gekeurd.

Aan de noordzijde is gewerkt aan een nieuwe inrichting door de gemeente Altena. Dit wordt de zogeheten Groene Ruige Ruimte. Dit is een parkachtige inrichting met looppaden afgewisseld met ruige begroeiing en ook eetbare beplanting.

Communicatie. Uiteraard is een goede presentatie naar buiten, zeker in de huidige tijd erg belangrijk. De kinderboerderij beheert daarvoor een website, een facebookpagina en Instagram. Het vullen, bijhouden en actualiseren vergt veel aandacht. Dit vereist ook enige specialistische kennis.

2. Dieren en dierenwelzijn

Het dierenbestand omvat diverse soorten schapen, geiten, pony’s, varkens, konijnen, cavia’s, pluimvee, volièrevogels, ganzen en een pauwenfamilie. Daarnaast zijn er enkele bijzondere soorten zoals Nubische geiten en een goudfazant.

Het bestuur van de Kinderboerderij hecht zoals gezegd bijzonder veel waarde aan het welzijn van de dieren. Alle dieren worden zo nodig voorzien van een tag en aan- en afgemeld bij de RVO en de dieren worden ook volgens de eisen gevaccineerd zoals tegen Q-koorts. De kinderboerderij wordt op regelmatige basis bezocht door een dierenarts.  Het bestuur van de kinderboerderij vindt het zeer belangrijk dat de dieren in goede conditie zijn, in een omgeving die bij de dieren past met veel rust. Alle dieren die het nodig hebben, hebben goede nacht- of schuilgelegenheid met passend en voldoende strooisel. De dierenverblijven worden regelmatig schoongemaakt. Ook de weiden worden zoveel als mogelijk mestvrij gehouden ter voorkoming van worminfectie. Alle dieren krijgen naast het hooi voldoende en fris water en krachtvoer naar behoefte. Alle behandelingen worden bijgehouden in een logboek. Schema’s worden bijgehouden. Daarnaast beoordeeld een ter zake kundige dagelijks/wekelijks de dieren beoordelen op algehele conditie; zieke dieren worden zo snel mogelijk apart gezet en behandeld.

3. Plattegrond  ( zie luchtfoto)

 4. Financiële paragraaf:

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld dat de baten en kosten goed op elkaar zijn afgestemd en jaarlijkse middelen te reserveren voor vervanging en groot onderhoud. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. De inkomsten komen uit sponsoring, donaties, giften en subsidies. Met de nieuwe gemeente Altena is contact over een toekomstbestendig beleid voor wat betreft subsidies en beheer. Voor uitbreiding en vernieuwing van met name inventaris worden waar mogelijk projectsubsidies aangevraagd bij lokale en landelijke stichtingen. In het voorjaar wordt de verlies- en winstrekening en de balans van het afgelopen jaar opgesteld. In het najaar wordt voor het komende jaar een begroting opgesteld en in het bestuur besproken.

5. Kinderfeestjes etc.

Kinderfeestjes kunnen worden aangevraagd via het email adres info@kinderboerderij-werkendam.nl  en worden gehouden in overleg met de vrijwilliger die dit organiseert. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Voor begeleiding zorgt de organiserende vrijwilliger samen met de ouders en familie. De kinderen kunnen kiezen uit diverse thema’s voor hun feestje. Ook is er de mogelijkheid voor een speurtocht (het kikkerpad) op de kinderboerderij.

6. Beheer en onderhoud:

Het beheer van de kinderboerderij en de verzorging van de dieren is de verantwoordelijkheid van het bestuur. De verzorging van de dieren wordt gedaan door de vrijwilligers. Daarvoor maakt het bestuur in overleg met de vrijwilligers een rooster. Op zaterdagen worden regelmatig klusdagen georganiseerd met een klussenteam. Het streven van het bestuur is het klussenteam intact te houden en een sfeer te creëren en te behouden, zodat zij met veel plezier en motivatie wekelijks diverse onderhoudswerkzaamheden en renovaties uitvoeren aan gebouwen, hekwerken, bestrating, grasland en overige eigendommen van de kinderboerderij. Het bestuur staat open voor goede ideeën en aanvullingen voor de kinderboerderij. Jaarlijks wordt er een onderhoudsplan opgesteld door het bestuur. Op dit moment is het moeilijk om een vaste club van met name technische vrijwilligers bij elkaar te krijgen en te houden. Dit is één van de speerpunten van het bestuur.

7. Kind vriendelijkheid en veiligheid:

Het bestuur streeft er naar de kinderboerderij zo kindvriendelijk mogelijk te maken en te houden, zodat (groot-) ouders met kinderen graag en met plezier een aantal uren doorbrengen op de kinderboerderij. Hierbij is welzijn van de dieren zeer belangrijk. De keuze van de dieren wordt bepaald op kind- vriendelijkheid, aaibaarheid en vertrouwen. Op plaatsen waarbij de kinderen met de dieren in contact kunnen komen heeft het alle prioriteit, om zo veel als mogelijk te voorkomen dat zowel het dier als het kind angstig worden of gewond raken. Op het terrein is een grote, goed uitgeruste speeltuin met zandbak aangelegd. Alle toestellen worden jaarlijks volgens de WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) door een bevoegd keuringsinstituut in opdracht van de gemeente Altena gekeurd. Daarnaast is er het dagelijks toezicht door het bestuur en de aanwezige vrijwilligers.

8. Dagbesteding voor mensen met beperkingen en anderen:

Op de kinderboerderij vindt ook dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Er is daartoe een samenwerking met professionele zorginstanties waarvan enkele dagen per week cliënten de kinderboerderij bezoeken en (aangepaste) werkzaamheden verrichten. Samen met de begeleiding verzorgen zij de dagelijkse taken ten behoeve van de dieren, zoals voeren, strooien, stallen schoonhouden, schoffelen, vegen, houtzagen en onderhoud aan bestrating en gebouwen voor zover het tot hun mogelijkheden behoort. Ook worden door de gemeente Altena regelmatig mensen die bijvoorbeeld via de WMO uren moeten maken bij de kinderboerderij aangemeld. Ook biedt de kinderboerderij mogelijkheden voor maatschappelijke stages.

Omdat op dit moment een vaste beheerder ontbreekt treden nu enkele bestuursleden op als beheerder. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie en met de gemeente Altena is overleg gaande om hier een goede en structurele oplossing voor te vinden.  Er is al enige keren een gesprek geweest met de betreffende wethouders over dit onderwerp.

9. Fokbeleid:

Het bestuur van de kinderboerderij heeft als doelstelling uitsluitend dieren te houden die passen op de kinderboerderij, met voorkeur voor dieren die bij de zeldzame huisdierrassen behoren. Het moeten dieren zijn die kinderen niet afschrikken, echter uitdagend mooi en lief en betrouwbaar zijn. Het streven is om vanaf maart tot juli jonge dieren te hebben bij de diversen soorten dieren op de kinderboerderij. Het bestuur hecht er veel waarde aan om de diverse soorten en rassen raszuiver te houden. Jaarlijks wordt er een fokschema opgesteld met als doel een vitaal en gevarieerd dierenbestand op te bouwen en te behouden. Voor het fokprogramma worden dieren van andere kinderboerderijen geleend om inteelt te voorkomen.  Wanneer er teveel dieren zijn worden die zoveel mogelijk geplaatst bij andere zorg- en kinderboerderijen of op een particulier adres.

10. Vrijwilligers:

De kinderboerderij wordt naast de personen, die een dagbesteding hebben, gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers worden ingezet voor diverse klussen o.a. onderhoud en renovatie, voeren, educatie, activiteiten en als gastheer/-vrouw.

Onder vrijwilliger wordt verstaan: Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor de stichting, zonder dat hij daarvoor een arbeidsvergoeding ontvangt. Er is geen sprake van een arbeidscontract. Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen vooraf een kennismakingsgesprek en met hen wordt in principe een proefperiode afgesproken. Van iedere (nieuwe) vrijwilliger wordt gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, welke wordt gebruikt voor het personeels dossier. De gegevens worden opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor belanghebbenden (beheerder). Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Het bestuur wenst over te gaan tot aanvrage van een Verklaring Omtrent het Gedrag van Natuurlijke Personen voor de nieuwe en mogelijk voor alle vrijwilligers. Ook zijn alle vrijwilligers verzekerd via het collectief van de Gemeente. Daarnaast is er ook een eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger.

Vrijwilligersavond : Eén maal per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd. Deze avond is bedoeld om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten voor al het werk dat ze verrichten. Daarnaast kunnen alle vrijwilligers elkaar eens tegelijkertijd ontmoeten. Deelname is voor vrijwilligers gratis.

11. Bezoekers:

Voor de bezoekers zijn zogenaamde ‘boerderijregels’ opgesteld. Via het infobord bij de ingang worden bezoekers van deze regels op de hoogte gesteld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van deze regels. Bij overtreding worden bezoekers hierop aangesproken.

12. Educatie en stages:

De kinderboerderij geeft via het MEC (Milieu Educatief Centrum) les aan scholen in de gemeente Altena in ruil voor door de gemeente Altena te verstrekken subsidie. Er is voor dit doel een leslokaal beschikbaar met zogenaamde leskisten. Ook wordt momenteel door twee oud leerkrachten in samenwerking met de scholen gewerkt om ook interactieve lesprogramma’s op beeldscherm samen te stellen. Dit sluit meer aan bij de hedendaagse belevingswereld van de kinderen. Uiteraard vindt altijd een rondgang op de kinderboerderij plaats.

Daarnaast wordt er jaarlijks in samenwerking met de gemeente Altena en de basisscholen een “zwerfvuildag” georganiseerd. Deze dag wordt altijd zeer gewaardeerd.

De kinderboerderij is ook een leerbedrijf en heeft de mogelijkheid voor stages. Diverse scholen uit het voortgezet onderwijs maken hiervan gebruik. De leerlingen moeten opdrachten uitvoeren, een verslag schrijven en worden daarop door een bestuurslid samen met de stagebegeleider van de school beoordeeld.

13. Klachten afhandeling:

Een klacht die mondeling, telefonisch of via de mail wordt gemeld, wordt zo snel mogelijk afgehandeld. Vaak kan dat al met een telefoontje van een bestuurslid die toelichting geeft. Zo nodig wordt, afhankelijk van het soort klacht deze binnen 4 weken door minimaal 2 bestuursleden beoordeeld en wordt indien noodzakelijk de melder gehoord.

14. Uitvoering:

De uitvoering van dit beleidsplan ligt in handen van het bestuur. Zij zullen toezien of dit beleidsplan goed wordt nageleefd en stellen de financiële middelen beschikbaar voor een goede naleving.

15. Risico-inventarisatie en evaluatie:

Het bestuur streeft ernaar volledig te voldoen aan de eisen van het protocol inventarisatie en evaluatie, uitgegeven door vSKBN. Daarbij worden op dit moment (zomer 2020) ook met name de Corona voorschriften nauwlettend in de gaten gehouden en nageleefd.

Het bestuur zal jaarlijks dit beleidsplan evalueren en toetsen op de realiteit en indien nodig is, op onderdelen aanpassen.

Dit beleidsplan is tijdens de bestuursvergadering van 29 oktober 2020 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Kinderboerderij Werkendam die de  “Floreffehoeve” exploiteert.

Het Bestuur.